humusvielas.lv

   Pielietošana|Usage

[lang_lv]Humusvielas koncentrāts 10 gr./l (0.10%)
Lai laistītu augsni pie augu saknēm jāņem 20 ml  uz 10  litriem ūdens.
Lai veiktu augu apsmidzināšanu jāņem 10 ml  uz 10 litriem ūdens.

  Laistīšana un apsmidzināšana ar sagatavoto darba šķīdumu jāveic ne retāk kā 2-3 reizes sezonā. Ja augi slimo, tad ik pēc 7-10 dienām. Dārza augiem pirmā apsmidzināšana jāveic, kad izveidojušies 5-6 lapu pāri. Stādiņi jāapstrādā 3-4 dienā pēc to izstādīšanas augsnē. Augļu kokiem, ogu krūmiem smidzina jaunās lapas   (pēc koka ziedēšanas), pēc tam – augļu veidošanās fāzē. Tomātus, gurķus, baklažānus u.c. apstrādā ziedēšanas periodā, kāpostus, kad sāk veidoties galviņa. Redīsus, burkānus, kāļus, rāceņus, bietes – kad sāk briest saknenis. Kartupeļi jāsmidzina pirms ziedēšanas. Apstrādājot kartupeļu lakstus, smidzināšanu var apvienot ar augu aizsardzības līdzekļu apstrādi.

Skābenes, redīsus, dilles, pētersīļus, sīpolus, salātus un rāceņus pietiekami laistīt 3-4 reizes sezonā. Tomātus un gurķus pirmoreiz laista, kad izstāda sēklas, un pēc tam katru otro nedēļu. Ja tomātiem sāk stipri palielināties stublājs un laksti, sakņu laistīšanu nomaina ar ziednešu apsmidzināšanu. Kāpostus, patisonus, piparus, kabačus, bietes un burkānus ieteicams laistīt vienu reizi nedēļā. Ogu krūmus un augļu kokus miglo 6 reizes sezonā – pirms lapu izplaukšanas, ziedpumpuru fāzē, pēc noziedēšanas, jauno ziedpumpuru veidošanās fāzē un divas reizes augļu intensīvas veidošanās fāzē.

Kūdras humusvielas vis efektrīvāk iedarbojas augu agrīnajās attīstības stadijās. Tāpēc obligāti jāsāk ar sēklas apstrādi!!!

Lai izmērcētu sēklu, 2 ml izšķīdina 1 litrā ūdens. Sēklas ievieto marlē un novieto darba šķīdumā 18-200 C uz 24-48 stundām ( līdz pilnīgai piebriešanai ). Tā palielinās sēklu dīgtspēja, pieaug tā augšanas enerģija, tiek iznīcināti slimību ierosinātāji, ievērojami uzlabojas saknes veidošanās. Kartupeļu sēklu, sīpolus un puķu sīpolus ieteicams izbērt plānā slānī, aplaistīt ar darba šķīdumu, pēc tam pārklāt ar polietilēna plēvi un tā noturēt 8-15 stundas. Ja iespējams savākt izlieto darba šķīdumu, tas ir derīgs atkārtotai izmantošanai. Lai apstrādātu spraudeņus, 14-20 ml  izšķīdina 1 litrā ūdens, ievieto tajā spraudeņus un iztur 12-14 stundas

Dārza ziedus laista ar darba šķīdumu – 2 ml  uz 1 litru ūdens. Apstrādi veic divas reizes mēnesī. Tāpat apstrādā arī daudzgadīgos  ziedus.

Zālājiem  20 ml jāizjauc 10 litriem ūdens. Veidojas spēcīga velēna, paātrinās zāles augšana, tiek nodrošināti labvēlīgi apstākļi zālāja pārziemošanai. Zālāju ieteicams apstrādāt tūlīt pēc tā appļaušanas un vakara stundās.

Lai apstrādātu zemenes, 4 ml izjauc 1 litrā ūdens un tūlīt pēc sniega nokušanas aplej katru augu ar 0,5 litriem darba šķīduma. Veģetācijas laikā ņem 2 ml koncentrāta uz 1 litru ūdens. Ar šo darba šķīdumu zemenes laista divas reizes mēnesī. Augu ziedēšanas un augļu aizmešanās laikā – reizi nedēļā.

Istabas augiem ( acālijas, begonijas, ģerānijas u.t.t. ) , 1 ml izjauc 1 litrā ūdens un laista augus vienu reizi mēnesī. Kad augs zied, tas jālaista divas reizes mēnesī.

Lai apstrādātu sukulentus ( kaktusus) 1 ml  izjauc 1 litrā ūdens un laista augus vienu reizi mēnesī.

Lai paātrinātu komposta(arī svaigu lopu mēslu) nogatavošanos ņem 20 ml  un izjauc to 10 litros ūdens. 1 tonnas komposta apstrādei ieteicams vismaz 25-30 litri darba šķīduma.

Lauksaimniecības platību apstrādei vienā reizē uz vienu hektāru vajadzētu orientējoši izmidzināt 0,5 – 1litru koncentrāta + ūdens , ieteicamas 3-4 laistīšanas reizes līdz ražas novākšanai.

 

UZMANĪBU!

Kūdras humusvielas nav ne minerālais, ne organiskais mēslojums un to neaizvieto!!!!
Drīkst lietot kopā ar NPK , vai citiem barošanas līdzekļiem

Devas ir norādītas optimālas, lietotās devas var paaugstināt pēc paša ieskatiem.[/lang_lv]

[lang_en]

Humus substance concentration 10 g/l (0.10%)
Use 20 ml per 10 litres of water to water soil at the plant roots.
Use 10 ml per 10 litres of water to sprinkle plants.

 

Prepared working solution should be used to water and sprinkle plants at least 2-3 times per season. If plants are ailing, then every 7-10 days. First sprinkling of garden plants should be performed, when there are 5-6 pairs of leaves. Seedlings should be handled on the 3rd-4th day after bedding. New leaves of fruit trees, berry shrubs should be sprinkled (after tree flowering), then – at the fruit formation stage. Tomatoes, cucumbers, aubergines etc. are handled during flowering, cabbages – when head starts to form. Radishes, carrots, swedes, turnips, beets – when rootstocks start to ripen. Potatoes should be sprinkled prior to flowering. When handling potato foliage, sprinkling can be performed simultaneously with treatment with a plant protective agent.

It is sufficient to water sorrel, radishes, dill, parsley, onion, lettuce and turnips 3-4 times per season. Tomatoes and cucumbers should first be watered when seeds are planted, then every second week. If tomato stems and tops start to grow intensely, you should sprinkle stalks instead of watering roots. It is recommended to water cabbage, squash, pepper, courgette, beets and carrots once a week.  Berry shrubs and fruit trees should be sprinkled 6 times per season – prior to leaf opening, at the flower bud stage, after flowering, at the stage of new flower bud formation and twice at the stage of intensive fruit formation.

 

Peat humus substances are the most efficient at the early stage of plant development. Therefore you must start by handling seeds!!!

In order to soak seeds, 2 ml should be dissolved in 1 litre of water. Seeds should be fold in gauze and placed in the working solution at 18-200 C for 24-48 hours (until complete swelling). This will improve seed germination, increase its growth energy, eliminate disease excitants and considerably improve root formation. It is recommended to put shallow layers of potato seeds, onion and flowering bulbs, water them using the working solution, then cover with polyethylene film and leave for 8-15 hours. If poured working solution can be collected, it can be reused. In order to handle cuttings, 14-20 ml should be dissolved in 1 litre of water, then put cutting into the solution and leave them for 12-14 hours.
Garden flowers can be watered using the working solution – 2 ml per 1 litre of water. Treatment should be performed twice a month. Perennial flowers should be handled in the same way.
20 ml should be dissolved in 10 litres of water for lawns. This helps to form strong vegetable soil, accelerate grass growth and secure favourable environment for grass wintering. Lawns should be handled right after mowing and in the evening hours.
In order to handle strawberries, 4 ml should be dissolved in 1 litre of water, and each plant should be watered with 0.5 litre of the working solution right after the snow melts. 2 ml of concentrate per 1 litre of water should be used during vegetation. This working solution is used to water strawberries twice a month. During plant flowering and fruit setting – once a week.
For house plants (azalea, begonia, geranium, etc.), 1 ml should be dissolved in 1 litre of water and plants should be watered once a month. During plant flowering it should be watered twice a month.
In order to handle succulents (cactuses), 1 ml should be dissolved in 1 litre of water and plants should be watered once a month.

In order to accelerate maturing of compost (including fresh manure), 20 ml should be dissolved in 10 litres of water. At least 25-30 litres of working solution are recommended for use to handle 1 ton of compost.

For single-time treatment of farming land, about 0.5 – 1 litre of concentrate + water should be used per one hectare, 3-4 times of watering are recommended until harvesting.

 

ATTENTION!

Peat humus substance is not a mineral or organic fertiliser or its substitute!!!!
Can be used together with NPK or other nutritive agents.

 

 

[/lang_en]